Beschermings­programma
archeologie

5 december 2013

Het Beschermingsprogramma archeologie is een selectievoorstel van 28 archeologische terreinen die de minister van OCW wil aanwijzen als archeologisch rijksmonument. Per individuele monumentaanwijzing volgt nog een adviesverzoek aan de raad.

Het selectievoorstel is verdeeld over de
volgende thema’s:

 1. Nederzettingen en landschappen uit de vroege prehistorie
  8 terreinen
 2. Akkercomplexen en landgebruik uit de late prehistorie
  5 terreinen
 3. Landgebruik gedurende de late prehistorie in het strandwallengebied
  1 terrein
 4. Infrastructuur en begraven in Romeinse tijd
  3 terreinen
 5. Wonen in de middeleeuwen
  3 terreinen
 6. Verdediging vanaf de vroege middeleeuwen tot in de negentiende eeuw
  7 terreinen
 7. Scheepvaart in de nieuwe tijd
  1 terrein

De raad is ervan overtuigd dat deze 28 terreinen een goede aanvulling op het bestaande bestand van arche­o­logische monumenten vormen. Hij onder­schrijft het belang van een representatief arche­olo­gisch monumentenbestand en ziet deze toevoeging als een noodzakelijk inhaalslag.

De raad stemt dan ook in met de voordracht van 28 nieuwe archeologische rijksmonumenten. Hij advi­seert de minister nadrukkelijk elk volgend aan­wij­zings­programma vooraf te laten gaan door een visie en richtinggevende doelstellingen.