Nieuwe beleidsregel
rijks­monumenten

2 juni 2016

De minister van OCW heeft de raad gevraagd te adviseren over de Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016. In de beleidsregel zal de nadruk komen te liggen op verbeteringen aan het rijksmonumentenbestand en -register en op het afvoeren van objecten met weinig monumentale waarde.

De beleidsregel biedt ruimte voor nieuwe aanwijzingsprogramma’s. Om die reden gaat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verkenningen uitvoeren naar cultureel erfgoed van de periode na 1965, naar militair erfgoed in combinatie met herdenkingscultuur en naar archeologie.

De raad vindt het voorgestelde beleid helder en onderschrijft de keuze voor de verkenningen. Wel vraagt hij bij de verkenning naar archeologie extra aandacht voor de maritieme archeologie. De raad meent dat beschermd maritiem erfgoed ondervertegenwoordigd is in het totale bestand van archeologische rijksmonumenten. De verdere ontwikkeling van het beleidskader voor de afvoering van rijksmonumenten zal de raad met interesse volgen.