Stimulerings­maatregelen
filmsector

10 april 2013

De raad hecht een groot belang aan een sterke audio­visuele sector die niet alleen een bijdrage levert aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod, maar ook aan de economie. Hij ondersteunt dan ook de roep van de Nederlandse filmsector om een gelijk­waardiger speelveld ten opzichte van de situatie in het buitenland.

De raad pleit ook voor een verbreding van de discus­sie, zowel inhoudelijk als wat betreft de aanpak ervan. Wanneer financiële maatregelen en/of instru­menten als alternatief voor subsidie of een aanvulling daarop worden verkend, zou dat voor meer culturele sectoren moeten gebeuren. Er zijn op dit terrein al diverse initiatieven gestart, bijvoorbeeld in het kader van het Topsectorenbeleid/Creatieve Industrie. Deze initiatieven moeten volgens de raad goed aansluiten op de werksituatie in de cultuursector. De raad pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar financiële maatregelen en/of instrumenten die ondernemerschap in de gehele cultuursector stimuleren. De raad adviseert de minister de uitkomsten daarvan te gebruiken voor gezamenlijk beleid op dit terrein.