Werk aan de winkel voor ontwerpsector

9 september 2018

Vanuit de lucht is het goed te zien: Nederland is een ontwerp. Nooit af, altijd werk in uitvoering, het resultaat van de eeuwige strijd tegen het water. Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de raad veel meer worden benut. We zien graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt.

In Ontwerp voor de toekomst, ons advies over architectuur, e-cultuur en vormgeving, zijn we nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief hebben we ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

Nederlands ontwerp, vooral de integrale aanpak en het analytisch vermogen van onze ontwerpers, wordt ook internationaal gewaardeerd. Om die goede reputatie te behouden, moeten we meer in de sector investeren; vraag en aanbod moeten beter met elkaar in balans worden gebracht; de basis moet worden versterkt. Want er zal de komende jaren een steeds groter beroep worden gedaan op de ontwerpsector. Denk maar aan enorme maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, wateragenda, woningbouw, het milieu, maar ook aan sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, veiligheid en maatschappelijke cohesie.

De raad adviseert onder meer de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan forse maatschappelijke uitdagingen, zou volgens de raad het ministerie van OCW inspirerende programma’s kunnen ontwikkelen waarin andere overheden, kennisinstituten, ontwerpers, maar ook burgers en particuliere initiatiefnemers, concreet en met duidelijke doelen aan de slag gaan.

Daarnaast is een solide fundament in het cultuurbeleid hard nodig. Het is ook van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie.