Wet stelsel openbare bibliotheek­voorzieningen

6 mei 2013

De raad beschouwt de integratie van de functies van de Stichting Bibliotheek.nl, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB) als een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige bibliotheeksector. Dat geldt ook voor de positionering van de KB als dé landelijke bibliotheekorganisatie en de oprichting van een lan­delijke digitale bibliotheek. Dat schrijft de raad in zijn advies over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

Volgens de raad worden lokale bibliotheken in het wetsvoorstel nog te veel beschouwd als klassieke uitleencentra van boeken, terwijl er de afgelopen jaren al talloze initiatieven voor innovatie zijn genomen, onder meer in samenwerking met het onderwijs. De raad adviseert daarom te komen met een heldere omschrijving van een toekomstbestendige positie van de lokale bibliotheken.

De oprichting en versterking van de digitale biblio­theek kan de wetgever aangrijpen om de functies van lokale openbare bibliotheken te herpositioneren. Hierbij verdient het in de eerste plaats aanbeveling een verbinding te leggen met maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs, media, erfgoed, cultuur­educatie of volwasseneneducatie. Daarnaast zal voor een duurzame uitvoering van de bibliotheekfuncties op lokaal niveau ruimte moeten zijn voor innovatie en zal minder het accent moeten worden gelegd op de afnemende uitleen van ‘fysieke’ boeken. De raad vindt ook dat de lokale invulling van de bibliotheekfuncties om maatwerk vraagt.