Actieagenda voor Architectuur en
Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

1 juli 2016

De ministeries van OCW en IenM werken aan een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). De raad is verzocht te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor deze actieagenda.

Volgens de raad is de basis voor succes een krachtig geformuleerde visie en een concreet internationaliseringsprogramma. Hij benadrukt het belang om in te zetten op een langetermijnambitie. Meerjarig, stabiel beleid biedt de sector mogelijkheden om een strategie op te bouwen en zich internationaal te profileren. De raad adviseert daarom aandacht te geven aan:

Herijking en profilering
De Nederlandse architectuur kan nog altijd bogen op een sterk onderscheidend internationaal profiel, maar is wel toe aan herijking. De inhoudelijke thema’s die kunnen bijdragen aan het Nederlandse profiel zijn betaalbare woningbouw & herbestemming; watermanagement; utiliteitsbouw voor zorg, onderwijs en ouderen.

Versterking van nationale infrastructuur en samenwerking van AARO- partners
Door de inspanningen en het instrumentarium te bundelen, wordt het programmatische karakter versterkt. De raad adviseert organisaties die bij de AARO betrokken zijn om in overleg met leading partners als het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut en brancheorganisaties een gezamenlijke programmering uit te werken.

Balans en wisselwerking tussen culturele, diplomatieke en economische motieven
Een groot deel van het succes van het internationale architectuurbeleid is toe te schijven aan de betrokkenheid van diverse ministeries. De raad wijst erop dat de balans tussen de culturele, diplomatieke en economische motieven daarbij ook belangrijk is. Economische motieven kunnen de katalysator vormen, maar uiteindelijk wint het profiel van de Nederlandse architectuur in internationaal opzicht aan kracht als er een duidelijke culturele opdracht en signatuur aan worden verbonden.

Zichtbaarheid, netwerkvorming: belang van deelname aan internationale platforms
De raad benadrukt het belang om zichtbaar te zijn op internationale platforms zoals biënnales, vakinhoudelijke congressen en evenementen. Deze internationale podia spelen een belangrijke rol bij het tonen van talent en nieuwe ontwikkelingen, kennisuitwisseling, de opbouw van netwerken en het creëren van internationale bekendheid.