Nieuw in 2013:
Domeincommissies en
Kring van Adviseurs

De Raad voor Cultuur wil adviezen maken met visie en durf; adviezen die een verschil maken en bij­dragen aan een rijk cultureel leven. Ook wil de raad zijn subsidieadvisering in het kader van de culturele basisinfrastructuur en zijn uitvoeringsadvisering zorgvuldig en met kennis van zaken blijven uitvoeren. Omdat de raad te maken heeft met forse kortingen op zijn budget, heeft hij gezocht naar een flexibeler en doelmatiger werkwijze.

Het werk van commissieleden en adviseurs is en blijft van wezenlijk belang voor de raad. Hun bijdragen liggen aan de basis van zijn adviezen. De raad wil de inzet van deze deskundigen meer toesnijden op de thematiek van een advies en heeft daarom het commis­siestelsel flexibel gemaakt. De raad krijgt daar­mee de trekken van een netwerkorganisatie. Sinds 1 januari 2013 laat de raad zich bijstaan door vier domeincommissies en een kring van ad­vi­seurs. Aan de raad zijn daarnaast drie bijzondere commis­sies verbonden die belast zijn met wettelijk vast­gelegde uitvoeringstaken van de raad.

Domeincommissies

Het aantal vaste commissies bij de raad is terug­gebracht van tien naar vier. De nieuwe domein­com­missies bestaan uit vijf tot zeven leden, het voor­zit­terschap ervan rouleert. De commissieleden worden, op voordracht van de raad, door de minister van OCW voor een periode van vier jaar benoemd. In elke commissie is een aantal sectoren geclusterd.

Het gaat om de volgende domeinen:

Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur

Erfgoed
Archeologie, archieven, monumenten, musea

Media
Bibliotheken, film, journalistiek, letteren, omroepen

Podiumkunsten
Dans, muziek, muziektheater, theater

De vier domeincommissies moeten zorgen voor vol­doende kennis van zaken in de boezem van de raad, voor voeling met het veld en voor bewaking van de continuïteit en consistentie van de advisering binnen de raad.

Kring van adviseurs

Aan de raad is ook een kring van adviseurs ver­bon­den. De raad kan op de leden van deze kring een beroep doen voor specifieke adviestrajecten en voor de beoordeling en monitoring van instellingen uit de culturele basisinfrastructuur.

De kring heeft het karakter van een ‘pool’ zo krijgt de raad voldoende capaciteit om instellingen uit de cul­tu­rele basisinfrastructuur te monitoren en de inzet van deskundigen meer toe te snijden op de the­ma­tiek van een advies.