De waarde van creativiteit

19 maart 2015

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) en de Raad voor Cultuur hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit, waarin de raden een aantal punten onder de aandacht brengen die zij voor beleidsontwikkeling belangrijk vinden:

  • Een betere afstemming realiseren tussen de relevante instrumenten van innovatie-, wetenschaps- en cultuurbeleid. Zo krijgt de culturele, economische en maatschappelijke waarde van creativiteit meer ruimte – zowel binnen als buiten de creatieve industrie.
  • Mogelijkheden creëren om ondersteuning op maat te bieden aan internationale ambities van de creatieve industrie, onder meer door het instrumentarium beter op elkaar te laten aansluiten, samenwerking met andere topsectoren te vergemakkelijken en de inzet van de middelen voor culturele, wetenschappelijke en economische diplomatie te bundelen.
  • Een geïntegreerd programma ontwerpen voor wetenschappelijk, praktijkgericht en ontwerpend onderzoek, langs de lijnen van bijvoorbeeld het NWO-programma ‘Research through design’. Universitaire onderzoekers Èn onderzoekers van hogescholen kunnen voor dat programma gezamenlijk projectvoorstellen indienen voor de thema’s architectuur, industrieel ontwerp en mode.

De creatieve industrie is een hybride ecosysteem, waarin het talent van de makers – in diverse sectoren en contexten – de drijvende kracht is. Door deze creatieve talenten de ruimte te geven en tot bloei te laten komen, kan hun potentieel beter worden ingezet.

Kabinetsreactie

Het kabinet omarmt het advies: “Een professionele creatieve industrie richt zich op permanent leren, grijpt kansen in het buitenland en investeert in publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek. De overheid ondersteunt dit, waarbij een goede afstemming tussen de verschillende instrumenten essentieel is. Samenwerking tussen verschillende uitvoerende instellingen is eveneens van belang om de creatieve industrie optimaal te ondersteunen.”

Het kabinet vraagt Awti en de Raad voor Cultuur ook in de toekomst de vinger aan de pols te houden en te adviseren over de creatieve industrie, elk vanuit hun eigen kennis, verantwoordelijkheden en doelstellingen.