Ouderen en cultuur.
Een kwestie van waarde(n)

21 mei 2015

De raad schetst in zijn advies een algemeen beeld van de huidige situatie rondom ouderen en cultuurparticipatie in Nederland. Belangrijkste conclusie: midden in de samenleving, in lokale gemeenschappen van burgers en maatschappelijke instellingen, ontstaan veel initiatieven. De raad roept de overheid op het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij de discussie over en ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben lokale overheden een grote invloed op de inrichting van de participatiesamenleving. De raad adviseert hen om beleid te ontwikkelen waarbij cultuur, welzijn en zorg niet als losse onderdelen maar in samenhang met elkaar worden benaderd. Verder doet de raad een beroep op het onderwijs – met name culturele, welzijns- en zorgopleidingen – om aandacht te besteden aan elkaars werkterreinen. Zo leren toekomstige professionals de juiste vaardigheden die nodig zijn in de participatiesamenleving.

Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor zowel het lokale cultuur- als welzijnsbudget. Dat biedt ruimte om vaker een financiële partner te worden van particuliere initiatieven rondom ouderen en cultuurparticipatie. Daarbij hoort ook een toegankelijke infrastructuur, waaraan de lokale overheden een bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere bereikbaarheid, passende openingstijden en een goede informatievoorziening.